Privacyverklaring Bureau de Schakel

Dit is de privacyverklaring van Bureau de Schakel gevestigd aan De Wetering 25 te Woudenberg (hierna: de “mediator” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kan je informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via telefoon: 06-51004414 of e-mail: info@bureaudeschakel.nl

Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling van je klacht of als je jouw klacht liever niet bij ons indient, kan deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bureau de Schakel verwerkt persoonsgegevens in het kader van het (gezamenlijk of eenzijdig) begeleiden van (echt)scheidingen en relatiemediation in de ruimste zin van het woord. Deze verwerking start vanaf het moment dat je voor het eerst contact met ons heeft gelegd.

Mediationdossier

Indien je een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die jij en de andere partij(en) in jouw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval je contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

 • NAW-gegevens en BSN van jou en je gezinsleden;
 • E-mailadres & telefoonnummer;
 • Gegevens omtrent jullie samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, etc.);
 • Gegevens omtrent de woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, etc.);
 • Gegevens omtrent je financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en - aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, etc.);
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

 

Wij zullen alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst. Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van jouw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming verleen je aan ons door het ondertekenen van de mediationovereenkomst.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming verleen je aan ons door het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst.

Facturering

Indien je een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast jouw contactgegevens gaat het om je bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens. Het gaat dan om de contactgegevens die je aan ons verstrekt (naam, e-mailadres) en de reden waarom je contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft.

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als je de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Mediationdossier

De mediator gebruikt de persoonsgegevens die je hebt verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij je om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als je deze toestemming niet geeft kunnen wij je onze diensten als mediator helaas niet aanbieden, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. Je hebt het recht om je toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van je verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor je verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die je hebt verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die je met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die je aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met je op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken je e-mailadres verder om je af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien je een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien je niet eerder gebruik hebt gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij je om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan je te versturen, en dit alleen doen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Mediationdossier

Wij bewaren het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit (dan vangt de verjaringstermijn opnieuw aan) of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij je eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van:

 

 • Een advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Juridische, financiële en fiscale advisering ten aanzien van het scheidingsproces;
 • Alimentatierekensoftware;
 • CRM-systemen;
 • Een boekhouder en een boekhoudsysteem voor het verzorgen van de (financiële) administratie

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Indien jij, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin jouw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:
Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

 

 • Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • Het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@bureaudeschakel.nl of 06 51004414

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie september 2019

Zelf je scheiding regelen

Zelf je scheiding regelen

Geplaatst op: 2020-01-10

Zelf je scheiding regelen Doe-het-zelf scheiden, goedkoop scheiden, snel scheiden…. Het klinkt allemaal zo aantrekkelijk; de scheiding is snel geregeld, de kosten zijn laag en je kan het allemaal online ...

Lees meer Lees meer blogs
Ik wil(de) scheiden en dat doet pijn.

Ik wil(de) scheiden en dat doet pijn.

Geplaatst op: 2019-12-25

Scheiden doe je niet zo maar. Zo wordt er door de buitenwereld weleens naar gekeken, maar in vrijwel alle gevallen gaat er een ontzettend moeilijke periode aan vooraf.  Voor dat de beslissing genomen wordt om...

Lees meer Lees meer blogs
 • Oprecht, deskundig en betrokken

  J & W
 • Prettig mens met oog voor detail

  Marion de Vroomen
 • Snelle en duidelijke communicatie

  Jeroen
 • Erg tevreden!

  Yvon
 • Rustig en helder

  Johan
 • Dit keer wél een goede mediator, dankjewel!

  L en M
 • Mijn twijfels waren gelukkig onterecht!

  Anke
 • Financiele hulp

  Marijn
 • Gestructureerd en flexibel

  Richard
 • de scheiding kwam voor mij heel onverwacht

  Nanda
 • Respect

  S.
 • Een mooi en oprecht mens! Heeft ons geweldig geholpen.

  Willeke
 • Duidelijkheid en overzicht

  H.
 • Hands on mentaliteit

  B
 • Alles was bespreekbaar

  D en H
 • Oprecht en goed

  M
 • De scheiding was in een paar weken zeer goed geregeld.

  Tamara

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.